Nákupní řád na webu DD tisk, s.r.o.

1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky závazně stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Prodávajícího. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny, v takovém případě bude Kupujícího předem informovat, a kupující může odstoupit od smlouvy.

2) Objednání zboží a služeb

Objednávky je možné vytvořit i pomocí telefonu, či e-mailu. V případě objednávky po telefonu prodávající přepíše předmět objednávky do e-mailu a vyžádá si potvrzení kupujícím e-mailem. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných materiálech jsou údaji nezávaznými. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je aktem směřujícím k uzavření kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde potvrzením objednávky Prodávajícím. Při odeslání objednávky souhlasíte s uvedenými Obchodními podmínkami a s uchováním Vašich osobních údajů pro účely evidence zákazníků.

3) Potvrzení objednávky

O přijetí a jakékoliv změně statutu objednávky (přijetí, expedice) budete vždy informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat. V případě, že Vámi objednané zbožínemáme momentálně skladem, budeme Vás rovněž kontaktovat.

4) Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (par. 53, odst.7 obch. zák. ). Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

    • zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v původním obalu
    • nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství,
    • záručního listu, návodu atd.), nejlépe nerozbalené.
    • musí být odesláno s kopií dokladu o koupi

Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, nebo výrobek použije, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

Poštovné a balné, které bylo s objednávkou účtováno se však nevrací. Vrácení zboží není možné zasílat na dobírku.

Dodavatel je zároveň povinen (par.53 odst.10 obch.zák.) vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží, u kterého spotřebitel porušil originální obal nebo které je už nějakým způsobem použito

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku 

§ 616 Shoda s kupní smlouvou

(1)Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5) Poštovné a balné

Zboží zasíláme Českou poštou (balíkem do ruky) nebo při větších rozměrech či váze dopravní společností Toptrans . Zboží odesíláme obvykle do tří dnů od doručení objednávky. Pokud není zboží na skladě, odesíláme jej do 5 až 7 dní. O datu expedice zákazníka informujeme emailem.

6) Dodací lhůta

Pokud je objednané zboží skladem, expedujeme jej obvykle do druhého pracovního dne. V případě, že některé zboží není skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat, abychom upřesnili další postup.

7) Reklamace a záruka

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním.
b) nesprávným použitím výrobku.
c) nesprávným skladováním.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

9) Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Zavazujeme se, že neposkytujeme tyto údaje třetí straně.( vyjma předání kontaktů přepravní službě). Osobní údaje jsou používány pouze pro komunikaci se zákazníkem a pro zaslání objednaného zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.